Regulamin platformy sprzedaży produktów Contra

[DEFINICJE]

CONTRA – Contra sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 70F, 53-608 Wrocław, wpisana do krajowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000491690, NIP: 8971795118, REGON: 022316619;

Platforma PlasticExpress.pl – zarządzany i prowadzony przez CONTRA serwis internetowy przeznaczony do sprzedaży produktów CONTRA;

Konsument – w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca Indywidualny – osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Regulamin - niniejszy regulamin Platformy PlasticExpress.pl, dostępny nieodpłatne na Platformie PlasticExpress.pl w zakładce „Regulamin” pod adresem internetowym: https://plasticexpress.pl/regulamin, określający zasady korzystania z Platformy PlasticExpress.pl, w tym sprzedaży produktów CONTRA dostępnych na Platformie PlasticExpress.pl oraz zasady korzystania z Usług;

Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot odwiedzający Platformę PlasticExpress.pl i korzystający z Usług;  

Usługa - usługa świadczona Użytkownikowi przez CONTRA na zasadach określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), umożliwiająca wybór i zakup produktów CONTRA, zlecenia innych usług, jak również – jeżeli podmiot korzystający z Platformy PlasticExpress.pl będący osobą fizyczną wyraził na to zgodę – usługa dostarczania informacji, w tym informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), pochodzących od CONTRA, wysyłanych drogą elektroniczną;

Polityka Prywatności – dokument dostępny na Platformie PlasticExpress.pl w zakładce „Polityka prywatności serwisu”, zawierający szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez CONTRA.

[IDENTYFIKACJA SPRZEDAWCY]

Contra sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000491690, NIP: 8971795118, REGON: 022316619.

Ze sprzedawcą można kontaktować się korespondencyjnie pod adresem:

Contra sp. z o.o. sp. k.
ul. Robotnicza 70 F
53-608 Wrocław

mailowo, pod adresem e-mail: sklep@plasticexpress.pl

telefonicznie, pod numerem telefonu: 71 355 63 42.

[ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU]

Zakup produktów za pośrednictwem Platformy PlasticExpress.pl odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, które stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy kupującym a CONTRA w odniesieniu do zamówień składanych na produkty dostępne na Platformie PlasticExpress.pl. Regulamin określa także ogólne warunki korzystania z Usług, które CONTRA świadczy zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Regulamin ma zastosowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przed złożeniem zamówienia produktów CONTRA za pośrednictwem Platformy PlasticExpress.pl lub przed zawarciem umowy o świadczenie Usług przez CONTRA. Do złożenia zamówienia przez Platformę PlasticExpress.pl lub świadczenia Usług przez CONTRA konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.

[ZASADY ZMIANY REGULAMINU]

CONTRA zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian niniejszego Regulaminu, publikując zmiany w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na Platformie PlasticExpress.pl, jednakże zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu realizowane są według jego dotychczasowych postanowień. Do danego zamówienia zastosowanie ma Regulamin zamieszczony na Platformie PlasticExpress.pl w momencie składania tego zamówienia. Aktualny w dniu złożenia zamówienia Regulamin przesyłany jest do klienta także elektronicznie jako załącznik do wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia, na adres mailowy wskazany przez kupującego przy składaniu zamówienia.

Wszelkie zmiany Regulaminu w zakresie świadczonych Usług wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez CONTRA, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia zmienionego Regulaminu na Platformie PlasticExpress.pl pod adresem internetowym: https://plasticexpress.pl/regulamin. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych już przez Użytkowników. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

[SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ NA PLATFORMIE]

Do korzystania z Platformy PlasticExpress.pl niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych, umożliwiających poprawne złożenie zamówienia, wypełnienie formularzy elektronicznych lub świadczenie Usług: posiadanie komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet, w szczególności przeglądarki stron internetowych (MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) i posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu komórkowego. Nadto w przypadku składania zamówienia niestandardowego, komputer lub inne urządzenie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, powinien obsługiwać także wektorowe pliki graficzne w jednym z podanych rozszerzeń: CDR, SVG, PDF, DWG, DXF, EPS, AI.

Zamówienie na Platformie PlasticExpress.pl składać mogą klienci (kupujący) – osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, występujący jako konsumenci, osoby fizyczne działające jako przedsiębiorcy, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi.

Celem skompletowania zamówienia należy wybrać sposób płatności i dostawy oraz wskazać informacje umożliwiające realizację zamówienia, w tym prawidłowe dane, tj. imię i nazwisko (w przypadku osób fizycznych) lub nazwa (jeśli dotyczy), adres, NIP (dot. przedsiębiorców), dane kontaktowe (imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres e-mail, telefon), a także zapoznać się z postanowieniami Regulaminu (w tym pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy) oraz Polityki prywatności i zaakceptować ich treść.

Składanie zamówień indywidualnych odbywa się na stronie https://plasticexpress.pl za pośrednictwem konfiguratora znajdującego się w zakładce w zakładce „Konfigurator)”, tj. pod adresem: https://plasticexpress.pl/configurator. Aby złożyć zamówienie poprzez konfigurator, należy samodzielnie dokonać wyboru odpowiednich parametrów produktu spośród standardowych paramentów dostępnych na Platformie PlasticExpress.pl, wskazując w szczególności: rodzaju i typ materiału, grubość materiału, jego kształt, wymiary, rodzaju cięcia oraz ewentualnie rozmiar i pozycję otworów w danym produkcie.

W przypadku zamówień indywidualnych na produkty nieobsługiwane przez konfigurator, tzw. zamówień niestandardowych, składanie zamówienia odbywa się w drodze indywidualnego zamówienia przesłanego do CONTRA za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://plasticexpress.pl/user/configurator/manual. Formularz dostępny jest po zalogowaniu do konta klienta, dlatego w celu złożenia zamówienia niestandardowego wymagane jest posiadanie konta klienta na Platformie PlasticExpress.pl. Aby złożyć zamówienie niestandardowe, konieczne jest przesłanie zapytania przez formularz i podanie: rodzaju materiału, grubości materiału, określenie kształtu i jego wymiarów, rodzaju cięcia oraz ewentualnie rozmiaru i pozycji otworów w płycie. W odpowiedzi na zapytanie, pracownik CONTRA prześle wiadomość z wyceną produktu wraz z możliwością dodania produktu do koszyka i złożenia zamówienia.

[MOMENT ZAWARCIA UMOWY]

Złożenie zamówienia potwierdzane jest drogą elektroniczną, tj. e-mailowo, na adres kupującego wskazany podczas składania zamówienia. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez CONTRA kolejną wiadomością e-mail, informującą o zmianie statusu zamówienia na „w produkcji”. Przyjęcie zamówienia do realizacji stanowi moment zawarcia umowy sprzedaży, do której zastosowanie mają warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie ("Umowa").

Celem uniknięcia wątpliwości, ceny widniejące na Platformie PlasticExpress.pl, jak również opisy produktów stanowią jedynie zaproszenie do składania oferty, nie zaś ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie na Platformie PlasticExpress.pl składa ofertę kupna określonego produktu za cenę i o cechach podanych w jego opisie produktu. Przedmiotowa cena i opis towaru – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży– charakter wiążący zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez CONTRA.

W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie będzie możliwa, CONTRA przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprawniona do odmowy realizacji zamówienia. Wówczas kupujący zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną (e-mail), a zamówienie nie zostanie zrealizowane.

W momencie wysyłki zamówionych na Platformie PlasticExpress.pl produktów, kupujący otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą wysłanie zamówienia.

Zalecamy wydrukowanie lub pobranie kopii Regulaminu oraz odpowiednich potwierdzeń dotyczących zamówień.

[PRAWO CONTRA DO ODMOWY PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA]

Realizacja wszystkich zamówień na Platformie PlasticExpress.pl jest uzależniona od dostępności produktów. CONTRA zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji, jeżeli jego realizacja nie będzie możliwa ze względu na brak dostępności produktów lub z innej przyczyny uniemożliwiającej realizację zamówienia, w szczególności, gdy:

 • komponent produkcyjny jest niedostępny/ nie znajduje się w magazynie;
 • podane przez klienta informacje dotyczące fakturowania są niepoprawne lub niemożliwe do zweryfikowania;
 • zamówienie zostało oznaczone przez system zabezpieczeń jako zamówienie nietypowe lub możliwe nadużycie;
 • wystąpił błąd w cenie wyświetlanej na Platformie PlasticExpress.pl;
 • ze względu na brak płatności, brak możliwości produkcyjnych lub technicznych wykonania produktów zaprojektowanych przez klienta (zamówienie indywidualne).

W związku z odmową przyjęcia zamówienia do realizacji, CONTRA dokona zwrotu kwoty zamówienia otrzymanej od klienta.

[METODY PŁATNOŚCI]

Płatności za zamówienia mogą być realizowane w następujący sposób:

 • płatnością elektroniczną za pomocą podmiotu zajmującego się profesjonalnie pośredniczeniem w transakcjach elektronicznych oraz płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów płatniczych, które zostaną udostępnione na Platformie PlasticExpress.pl; płatność elektroniczna będzie realizowana przez podmioty trzecie, z którymi w momencie złożenia zamówienia CONTRA będzie posiadać umowę o świadczenie usług pośrednictwa w płatnościach elektronicznych, przy czym wybierając tę metodę płatności kupujący nie jest obciążony dodatkowymi kosztami prowizji;
 • przelewem bankowym w formie przedpłaty; nazwa banku oraz numer rachunku, na który należy dokonać płatności, zostaną przesłane klientowi w powiadomieniu elektronicznym o oczekiwaniu na płatność przelewem, na adres e-mail wskazany przy klienta przy złożeniu zamówienia - kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za korzystanie z tej formy płatności;
 • jako płatność odroczona po pozytywnej weryfikacji przez CONTRA lub instytucję kredytującą zakup produktów oraz po uzyskaniu zgody CONTRA na tę formę płatności.

Szczegółowe informacje na temat metod płatności dostępne są w zakładce „Płatności” na stronie https://plasticexpress.pl (https://plasticexpress.pl/platnosci). Metody płatności inne niż wymienione powyżej oraz w zakładce https://plasticexpress.pl/platnosci nie są akceptowane.

Płatność odroczona jest szczególną formą płatności, która może być kupującemu udostępniona przez CONTRA na odrębnie ustalonych warunkach. Aby ubiegać się o tę formę płatności, kupujący może zwrócić się do CONTRA z wnioskiem o odroczony termin płatności znajdujący się na stronie https://plasticexpress.pl/files/docs/platnosc-odroczona-wniosek.pdf. Brak odpowiedzi CONTRA na wniosek kupującego o udostępnienie płatności odroczonej w terminie 7 dni od daty jego złożenia równoznaczny jest z odmową zastosowania tej metody płatności.

Płatność odroczona może być zastosowana między innymi wobec podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które dokonały w ostatnim roku przynajmniej 2 przedpłat z wykorzystaniem Platformy PlasticExpress.pl, przy spełnieniu warunków i wymagań uzgodnionych bezpośrednio przez podmioty trzecie współpracujące z CONTRA przy tej metodzie płatności, odrębnie dla każdej transakcji. Wszystkie płatności odroczone są̨ ubezpieczone i w przypadku braku terminowej zapłaty należności będą przekazane do windykacji.

[PRZETWARZANIE PŁATNOŚCI]

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności za zamówienie (zaksięgowaniu wpłaty) na rachunku bankowym CONTRA i potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez CONTRA (wiadomość e-mail informującą o zmianie statusu zamówienia na „w produkcji”). Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto CONTRA (w przypadku płatności przelewem), pozytywny wynik autoryzacji (w przypadku płatności elektronicznych) lub zaakceptowanie przez CONTRA wniosku kupującego o płatność odroczoną (w przypadku płatności odroczonej).

W przypadku wyboru metody płatności przelewem bankowym lub za pośrednictwem płatności elektronicznej, zapłaty należy dokonać w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia przez CONTRA złożenia zamówienia. W przypadku niedokonania przez kupującego płatności w powyższym terminie, do kupującego zostanie wysłane automatyczne przypomnienie o płatności. W przypadku braku zapłaty w ciągu kolejnych 7 dni, do kupującego ponownie zostanie wysłane automatyczne przypomnienie o płatności. W przypadku nieuiszczenia płatności w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia, CONTRA będzie uprawniona do odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji (anulowania zamówienia).

[CENA]

Na Platformie PlasticExpress.pl została podana cena netto, jak i brutto każdego produktu. Składając zamówienie za pośrednictwem narzędzi znajdujących się w zakładce „Konfigurator” na Platformie PlasticExpress.pl wskazana jest cena brutto, jednakże klient ma możliwość samodzielnej zmiany wartości ceny z brutto na netto poprzez wybór ikony z napisem „ceny brutto” w prawym górnym rogu Platformy PlasticExpress.pl. Możliwa jest także powrotna zmiana wartości wskazanych cen z netto na brutto, poprzez wybór ikony z napisem „ceny netto” w prawym górnym rogu Platformy PlasticExpress.pl. Na etapie składania zamówienia poprzez dodanie produktu do koszyka oraz w podsumowaniu zamówienia, wskazana jest zarówno cena netto, jak i brutto każdego produktu, niezależnie od sposobu złożenia zamówienia. Ceny podawane są w PLN. Cena brutto uwzględnia podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.

Podane koszty przesyłki dotyczą jednego zamówienia. Szczegółowe informacje na temat kosztów przesyłki znajdują się w zakładce „Wysyłka” na stronie https://plasticexpress.pl (https://plasticexpress.pl/wysylka). 

Cena produktów w zamówieniach indywidualnych, w tym niestandardowych, obliczana jest na podstawie wprowadzonych przez kupującego wymiarów nabywanych płyt z tworzyw sztucznych.

[CENA CAŁKOWITA]

Cena całkowita to łączna cena za zamówienie podana na ekranie końcowego rozliczenia, która zawiera koszty podatku VAT i transportu (przesyłki). Kwota ta zostanie podana także w potwierdzeniu złożenia zamówienia, przekazanym drogą elektroniczną, tj. e-mailowo, na adres wskazany przez kupującego podczas składania zamówienia.

[ZMIANY CEN]

Ceny produktów podawane na Platformie PlasticExpress.pl mogą się zmieniać, co nie będzie miało wpływu na zamówienia, których przyjęcie do realizacji potwierdzone zostało mailowo (status zamówienia „w produkcji”) lub zrealizowane zostały przed zmianą ceny.

[DOKUMENTACJA SPRZEDAŻY]

Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza zgodę na wystawienie przez CONTRA faktury VAT jako faktury elektronicznej, chyba że kupujący oświadczy, że chce otrzymać fakturę VAT tradycyjną (papierową), wskazując taką informację w trakcie dokonywania zamówienia, np. w komentarzu do zamówienia.

Faktura elektroniczna zostanie wysłana kupującemu w formacie PDF na adres e-mail podany podczas dokonywania zamówienia. Faktury tradycyjne (papierowe) przesyłane będą na adres kupującego wskazany przy składaniu zamówienia. Faktury korygujące wystawiane będą i przesyłane kupującemu w tej samej formie, w jakiej wystawiona i wysłana została faktura pierwotna, chyba, że kupujący poinformuje CONTRA o innym sposobie wystawiania i przesyłania faktur (elektronicznie lub w formie tradycyjnej (papierowej)).

Kupujący w każdym czasie ma prawo cofnąć akceptację na wystawienie (otrzymywanie) faktur elektronicznych, zawiadamiając o tym CONTRA na adres: Contra sp. z o.o. sp. k. ul. Robotnicza 70 F, 53-608 Wrocław lub na adres e-mail: sklep@plasticexpress.pl.

W przypadku wyboru płatności odroczonej jako metody płatności, faktura VAT generowana jest w momencie zrealizowania zamówienia, a termin płatności liczony jest od momentu wystawienia faktury.

[DOSTAWA. ODBIÓR OSOBISTY]

Informacje o dostępnych terminach i metodach dostawy znajdują się w zakładce „Wysyłka” na stronie https://plasticexpress.pl (https://plasticexpress.pl/wysylka), przy czym termin realizacji zamówienia oznacza orientacyjny termin, w którym zamówienie powinno zostać wysłane do klienta.

W przypadku odbioru osobistego, klient zobowiązuje się do odbioru zamówienia z CONTRA (ul. Robotnicza 70F we Wrocławiu) w terminie do 3 dni roboczych od przesłania powiadomienia o zakończeniu realizacji zamówienia. W przypadku nieodebrania zamówienia w zastrzeżonym wyżej terminie, CONTRA wezwie klienta do odbioru zamówienia w dodatkowym terminie 3 dni od dnia wezwania z zagrożeniem, iż w razie jego nieodebrania w dodatkowym terminie, CONTRA będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy albo oddania zamówienia na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego (szczególnie w przypadku zamówień indywidualnych, w tym niestandardowych). Wybór pomiędzy odstąpieniem od Umowy a oddaniem zamówienia na przechowanie każdorazowo należy do CONTRA.

W przypadku odstąpienia przez CONTRA od Umowy, jest ona uważana za niezawartą, a CONTRA niezwłocznie zwróci kupującemu otrzymane płatności, w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, o ile płatność taka została uiszczona. Powyższe nie wyłącza i nie ogranicza ustawowych uprawnień Konsumenta i Przedsiębiorcy Indywidualnego, w tym prawa odstąpienia przez od Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

[DOSTAWA DZIELONA]

CONTRA zastrzega sobie prawo do podzielenia na części dostawy zamówionych przez kupującego produktów w przypadku niedostępności części materiałów, wielkości lub złożoności zamówionych produktów. W takim przypadku kupujący otrzyma informację na adres e-mail podany w momencie składania zamówienia, o konieczności dostarczenia zamówienia częściami z przewidywanym terminem dostaw. W przypadku podzielenia dostawy na części przez CONTRA, kupujący ponosi koszty dostawy jednej przesyłki.

[KONTROLA STANU PRZESYŁKI]

Przy dostawie zaleca się, by kupujący w obecności kuriera ocenił stan produktów i ich zgodność z zamówieniem. Kupujący może odmówić przyjęcia przesyłki, jeżeli jej stan budzi wątpliwości lub zastrzeżenia. W przypadku niezgłoszenia kurierowi zastrzeżeń przez klienta w momencie dostawy, klient może powoływać się na wady produktu jedynie, jeżeli nie było możliwe ich stwierdzenie w momencie odbioru produktów od kuriera.

[KOSZTY I WARUNKI DOSTAWY]

Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazywane w koszyku zamówienia. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa kupujący. Dostawy realizowane są zgodnie z warunkami obowiązującymi w wybranej przez kupującego firmie kurierskiej, z którą współpracuje CONTRA. 

Zamówiony przez kupującego produkt wysyłany jest przez CONTRA, za pośrednictwem wybranej przez kupującego firmy kurierskiej współpracującej z CONTRA. Przesyłki dostarczane są od 8:00 do 20:00 w dni robocze. Po indywidualnych ustaleniach z CONTRA istnieje możliwość dostawy przesyłki także w sobotę, co jednak może wiązać się z dodatkową opłatą. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

W przypadku niedoręczenia zamówienia z powodów zależnych od kupującego i konieczności jego ponownego wysłania przez CONTRA, kupujący może zostać obciążony kosztami ponownej wysyłki zamówienia.

Sposób pakowania zamówienia każdorazowo jest wybierany przez CONTRA i uwzględnia specyfikę wysyłanego produktu.

Odbiór przesyłki od kuriera musi zostać potwierdzony czytelnym podpisem przez kupującego (lub osobę upoważnioną do odbioru przesyłki). Z chwilą pokwitowania odbioru, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na kupującego.

W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z produktem przez kupującego z przyczyn innych niż zastrzeżenia co do stanu przesyłki, przesyłka jest zwracana do CONTRA na koszt kupującego.

[ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA]

Zamówienia składa się poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka, a następnie dokonanie wyboru sposób płatności i dostawy oraz wskazanie informacji umożliwiających realizację zamówienia, w tym prawidłowych danych kupującego. Należy także zapoznać się z postanowieniami Regulaminu (w tym z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy) oraz Polityki prywatności i zaakceptować je. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

Za pośrednictwem narzędzi znajdujących się w zakładce „Konfigurator” na stronie  https://plasticexpress.pl  (https://plasticexpress.pl/configurator), kupujący może złożyć zamówienie indywidualne, samodzielnie określając parametry zamawianego produktu, tj. kupujący określa w konfiguratorze w szczególności typ i rodzaj materiału, jego grubość, kształt, wymiary, rodzaju cięcia oraz ewentualnie rozmiar i pozycję otworów w danym produkcie, spośród standardowych właściwości dostępnych w CONTRA.

Platforma PlasticExpress.pl umożliwia kupującym również składanie zamówień na produkty nieobsługiwane przez konfigurator. W takim przypadku składanie zamówienia odbywa się w drodze przesłania zapytania poprzez specjalny formularz pozwalający na dokonanie niestandardowego zamówienia indywidualnego. Formularz dostępny jest po zalogowaniu do konta klienta (https://plasticexpress.pl/user/configurator/manual). W przypadku składania zamówień niestandardowych, tj. nieobsługiwanych przez konfigurator, po otrzymaniu przez CONTRA takiego zamówienia i stwierdzenia możliwości jego realizacji, kupujący otrzyma wycenę produktu, która zostanie zamieszczona na koncie klienta, w zakładce „zapytania niestandardowe”.

CONTRA zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia do realizacji zamówienia niestandardowego w przypadku braku możliwości jego wykonania lub gdy zamówienie jest niezgodne z obowiązującym prawem, w szczególności, gdy narusza przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej lub inne. O nieprzyjęciu zamówienia niestandardowego do realizacji, kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony elektronicznie na adres e-mail wskazany przez kupującego.

Wszystkie produkty dostępne na Platformie PlasticExpress.pl mają określoną tolerancję cięcia normą ISO 2768-1m, a grubości materiału normą ISO 7823-1 oraz 7823-2. Szczegółowe informacje dotyczące tolerancji dla plexi i poliwęglanu dostępne są pod adresem https://plasticexpress.pl/tolerancje. Materiały oferowane na Platformie PlasticExpress.pl mają określone przez ich producentów właściwości fizyczno-chemiczne, które są dostępne pod adresem https://plasticexpress.pl/wlasciwosci-plexi-i-poliweglanu.

[ANULOWANIE ZMÓWIENIA]

Każde zamówienie może zostać przez kupującego anulowane bezpłatnie i bez podania przyczyny przed jego przyjęciem do realizacji. Przetwarzanie zamówień składanych w naszym sklepie internetowym rozpoczynamy natychmiast po potwierdzeniu jego przyjęcia do realizacji. Przed anulowaniem zamówienia należy najpierw w zakładce „Centrum pomocy” Platformy PlasticExpress.pl (https://plasticexpress.pl/pomoc) sprawdzić status zamówienia wskazując jego numer oraz adres e-mail wskazany przez kupującego przy dokonywaniu zamówienia. Jeśli status zamówienia przed jego przyjęciem do realizacji to „Oczekuje na wpłatę”, „Przygotowane do produkcji” lub „Wstrzymane”, kupujący może anulować zamówienie kontaktując się z CONTRA telefonicznie lub e-mailowo (dane kontaktowe w zakładce „Kontakt” na stronie https://plasticexpress.pl (https://plasticexpress.pl/kontakt)).

O anulowaniu zamówienia kupujący powiadomiony zostanie elektronicznie, na adres e-mail wskazany przy składaniu zamówienia.

Produkty zamawiane indywidualnie za pośrednictwem narzędzi znajdujących się w zakładce „Konfigurator” na stronie https://plasticexpress.pl lub jako zamówienia niestandardowe tj. nieobsługiwane przez konfigurator i składane przez formularz dostępny po zalogowaniu do konta klienta, są wytwarzane według specyfikacji i parametrów wskazanych przez kupującego, co oznacza, że produkty te są zindywidualizowane. Po przyjęciu do realizacji zamówień na produkty zindywidualizowane, nie ma możliwości ich anulowania.

[PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ]

Produkty zamawiane indywidualnie za pośrednictwem narzędzi znajdujących się w zakładce „Konfigurator” na stronie https://plasticexpress.pl lub jako zamówienia niestandardowe tj. nieobsługiwane przez konfigurator, są wytwarzane według specyfikacji i parametrów wskazanych przez kupującego, co oznacza, że produkty te są zindywidualizowane. Prawo do odstąpienia od Umowy w stosunku do tych produktów jest wyłączone.

Co do pozostałych produktów dostępnych na Platformie PlasticExpress.pl., a także świadczonych Usług, Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny ma prawo do odstąpienia od Umowy, a także umowy o świadczenie Usług bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od momentu odebrania produktu lub zawarcia umowy na świadczenie Usług, a w przypadku Umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, a także umowy o świadczenie Usług, należy poinformować CONTRA (Contra sp. z o.o. sp. k., ul. Robotnicza 70 F, 53-608 Wrocław, adres e-mail: sklep@plasticexpress.pl) o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub elektronicznie poprzez e-mail). Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, a także umowy o świadczenie Usług, wystarczy przesłać informację dotycząca wykonania prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia, o którym mowa w akapicie powyżej. CONTRA potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy elektronicznie – potwierdzenie zostanie przesłane na adres e-mail kupującego wskazany przy składaniu zamówienia.

Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny ma obowiązek odesłania nieuszkodzonego towaru w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Zwracany w związku z odstąpieniem od Umowy towar należy odesłać lub przekazać na adres: Contra sp. z o.o. sp. K., ul. Robotnicza 70 F, 53-608 Wrocław niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym kupujący poinformował CONTRA o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli kupujący odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni. Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W takiej sytuacji kupujący może zostać obciążony kosztami utraty części wartości zakupionego towaru.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od Umowy. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, kupujący obowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy:

 • za każdą paczkę standardową – 34,99 zł brutto,
 • za każdą paczkę niestandardową – 67,00 zł brutto,
 • za każdą paletę – 320,00 zł brutto.

Wymiary przesyłek są opisane dokładnie na podstronie https://plasticexpress.pl/wysylka.

W przypadku odstąpienia od Umowy, CONTRA zwraca kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez CONTRA), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy, jednakże CONTRA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności CONTRA dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez CONTRA.

Jeżeli kupujący jest przedsiębiorcą i dokonuje zakupu związanego z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, prawo do odstąpienia od Umowy zależeć będzie od woli CONTRA.

***

Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego jest wyłączone w przypadkach wymienionych w art. 38 ust. 1 pkt. 1-14 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. Zm.), tj. w szczególności w przypadku umowy:

 • o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli CONTRA wykonała w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez CONTRĘ utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi CONTRA nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi CONTRA nie ma kontroli;
 • w której Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny wyraźnie żądał, aby CONTRA do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli CONTRA świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli CONTRA rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez CONTRA utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a CONTRA przekazał Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 • o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny wyraźnie zażądał od CONTRA, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego.

***

[GWARANCJA, NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ I RĘKOJMIA. REKLAMACJE PRODUKTÓW WADLIWYCH PO ICH DOSTAWIE]

CONTRA odpowiada za zgodność wykonanego produktu z zamówieniem (tj. projektem, wzorem lub danymi wprowadzonymi przez kupującego). Wyroby CONTRA z płyt z tworzyw sztucznych produkowane z materiałów dostarczanych przez jej dostawców objęte są trzymiesięczną gwarancją jakości. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych z powodu używania produktów. Gwarancji nie podlegają̨ również uszkodzenia powstałe w środowisku szkodliwym dla tworzyw sztucznych lub na skutek działań sił przyrody lub korzystania z produktów w sposób sprzeczny z przeznaczeniem. Za jakość materiałów dostarczanych przez poddostawców CONTRA odpowiedzialności nie ponosi, jeśli parametry tych materiałów były znane klientowi w momencie złożenia zamówienia. Drobne odchylenia od takich parametrów jak kolor, wzór, projekt, proporcje towaru, w szczególności wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez kupującego podczas składania zamówienia, nie są podstawą do złożenia reklamacji.

CONTRA zobowiązana jest do dostarczenia zakupionych przez kupującego produktów bez wad. Regulacja odpowiedzialności CONTRA za wady produktów zawarta jest:

 • w przypadku zakupu towarów po dniu 31.12.2022 r. gdy kupującym był Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny – w przepisach rozdziału 5A (art. 43a i art.) ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. Zm.);
 • w pozostałych przypadkach – w przepisach art. 556 i art. Kodeksu cywilnego.

Jeżeli po przejściu własności towaru na kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne (jest niezgodny z umową), kupujący wedle własnego wyboru może:

 • skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych;
 • złożyć reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa o prawach konsumenta) albo rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny), stosownie do przypadków opisanych w pkt 1 i 2 powyższego akapitu.

CONTRA ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez CONTRA, jej poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy (art. 43c ust. 1 ustawy o prawach konsumenta).

CONTRA odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego).

CONTRA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niewłaściwego montażu lub demontażu produktów przez kupującego, jak również̇ użycia produktów przez kupującego niezgodnie z wymogami technicznymi. CONTRA nie ponosi odpowiedzialności za dostosowanie i dopasowanie swoich produktów względem innych, jak również w sytuacji, gdy wada wynika z:

 • przetworzenia produktu przez kupującego;
 • nieautoryzowanej, samodzielnej naprawy produktu;
 • niewłaściwego korzystania z produktu lub jego przechowywania, wbrew treści instrukcji i zaleceń producenta produktów lub CONTRA.

CONTRA zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ma możliwość złożenia reklamacji za pośrednictwem formularza znajdującego się w zakładce https://plasticexpress.pl/reklamacja lub korespondencyjnie pod adresem: Contra sp. z o.o. sp. k., ul. Robotnicza 70 F, 53-608 Wrocław lub pod adresem e-mail: sklep@plasticexpress.pl.

W przypadku klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym, CONTRA ponosi koszty reklamacyjne, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego produktu do CONTRA, jak i ponownego odesłania go do klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym.

Jeżeli CONTRA odmawia uwzględnienia reklamacji, a Konsument nie chce przenosić sporu na drogę sądową, to ma on możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz.1823) i może ono polegać na:

 • umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązywania sporu przez jego strony,
 • przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu,
 • rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania.

Wszczęcie postepowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek Konsumenta. Przedmiotowe postepowania prowadzą podmioty uprawnione, legitymujące się aktualnym wpisem do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ponadto Konsument, chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów, może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Konsument ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgać informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

[INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU ŚWIADCZEŃ]

Zwroty płatności będą dokonywane przez CONTRA przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie. Jeśli kupujący dokonał płatności za pomocą przelewu bankowego, należy przekazać tę informację do obsługi sklepu PlasticExpress.pl podczas inicjowania zwrotu, aby umożliwić CONTRA możliwie najszybszy zwrot pieniędzy bezpośrednio na rachunek bankowy kupującego. Szczegółowe informacje na temat sposobów i terminów zwrotu można znaleźć w zakładce „Zwroty i reklamacje” na stronie https://plasticexpress.pl (https://plasticexpress.pl/zwroty-i-reklamacje). Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez CONTRA.

[ŚWIADCZENIE USŁUG]

CONTRA świadczy bezpłatnie Usługi na rzecz Użytkowników, w szczególności polegające na:

 • umożliwieniu Użytkownikom utworzenia konta klienta na Platformie PlasticExpress.pl (założenie i prowadzenie konta);
 • przesyłaniu na wskazany przez Użytkownika adres e-mail informacji o nowościach i promocjach, w tym informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) pochodzących od CONTRA, wysyłanych drogą elektroniczną (Newsletter), na zasadach opisanych w Regulaminie.

Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika (przesłania do CONTRA) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia konta klienta na Platformie PlasticExpress.pl. lub wyrażenia przez Użytkownika zgody na Newsletter. Zgoda Użytkownika na otrzymywanie Newslettera wyrażana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox`u, a także wskazanie własnego, aktywnego adresu e-mail i aktywowanie linku znajdującego się w zwrotnej wiadomości elektronicznej od CONTRA, przesłanej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Wyrażenie zgody na Newsletter w sposób wyżej opisany uprawniać będzie CONTRA do przesyłania Użytkownikowi Newslettera. Umowa o świadczenie Usług jest zawierana w języku polskim, na czas nieoznaczony, z możliwością jej rozwiązania przez Użytkownika w dowolnym momencie.

Użytkownik może zatem w dowolnym momencie zamknąć konto klienta na Platformie PlasticExpress.pl poprzez skierowanie zgłoszenia o rezygnacji z dalszego prowadzenia konta na adres e-mail: sklep@plasticexpress.pl lub skierowanie pisemnego oświadczenia o rezygnacji na adres korespondencyjny CONTRA (Contra sp. z o.o. sp. k. ul. Robotnicza 70 F, 53-608 Wrocław). Z chwilą zamknięcia konta klienta zapisane na nim dane nie będą dostępne. Po 24 miesiącach braku aktywności konto klienta może zostać zamknięte automatycznie. Zalecamy nie zamykać konta klienta, dopóki jest ono potrzebne do obsługi bieżących Umów lub roszczeń.

Użytkownik może także w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przesyłanie na jego adres mailowy Newslettera przez CONTRA poprzez jedną z poniżej wskazanych form:

 • skorzystanie z linku rezygnacji z Newslettera, dostępnego w stopce maila z przekazywanym przez CONTRA Newsletterem;
 • skierowanie zgłoszenia o rezygnacji z Newslettera na adres e-mail: sklep@plasticexpress.pl;
 • skierowanie pisemnego oświadczenia z cofnięciem zgody na przesyłanie Newslettera na adres korespondencyjny CONTRA (Contra sp. z o.o. sp. k., ul. Robotnicza 70 F, 53-608 Wrocław).

CONTRA po otrzymaniu informacji o wycofaniu zgody Użytkownika, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia ze swojej bazy danych adresu e-mail podanego przez Użytkownika.

CONTRA może zakończyć świadczenie Usług w każdej chwili, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.

Użytkownik ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia konta klienta na Platformie PlasticExpress.pl w każdym czasie, korzystając z opcji dostępnych w ramach tego konta. Po stronie Użytkownika pozostaje dbałość o poprawność podanych przez niego danych oraz o zachowanie ich poufności, w szczególności nieudostępniania osobom trzecim swoich loginów i haseł.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Użytkownik korzystający z Platformy PlasticExpress.pl zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji Usług w każdym czasie, na adres e-mail: sklep@plasticexpress.pl lub w formie pisemnej pocztą bezpośrednio na adres korespondencyjny CONTRA (Contra sp. z o.o. sp. k. ul. Robotnicza 70 F, 53-608 Wrocław). W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis nieprawidłowości w Usłudze ze wskazaniem, na czym nieprawidłowości polegały i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji. CONTRA rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

[OPINIE O PRODUKTACH]

Kupujący korzystający z usług oferowanych przez podmiot zewnętrzny współpracujący z CONTRA na podstawie odrębnej umowy (Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia, Niemcy – dalej jako Trusted Shops), w tym z ochrony kupującego, ma możliwość dokonania oceny i wydania opinii na temat produktów zakupionych poprzez Platformę PlasticExpress.pl, zbieranych za pomocą systemu opinii Trusted Shops. Oceny i opinie pozyskiwane przez Trusted Shops są weryfikowane w sposób zapewniający, by publikowane oceny i opinie pochodziły od kupujących, którzy używali danego produktu lub go nabyli, przy czym publikowane są opinie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Kupujący, którzy korzystają z usług Trusted Shops, po zakończeniu zamówienia otrzymują od Trusted Shops zaproszenie do wystawienia opinii. Poprzez link znajdujący się w wiadomości e-mail można wystawić opinię lub ocenę dotyczącą rzeczywiście dokonanego zakupu. Zaproszenia do wystawienia opinii i ocen wysyłane są do kupujących w ramach umowy o korzystaniu z usług zawartej pomiędzy kupującym a Trusted Shops.

Szczegółowe informacje o środkach podjętych w celu weryfikacji opinii i ocen kupujących dostępne są na stronie internetowej Trusted Shops (https://help.etrusted.com/hc/pl/articles/4419944605341) lub poprzez link „O autentyczności opinii” zamieszczony w widżecie firmy Trusted Shops (znak jakości Trusted Shops tzw. Trustbadge Trusted Shops) w zakładce „Ocena”. Trustbadge Trusted Shops widoczny jest na Platformie PlasticExpress.pl jako element z nią zintegrowany. 

Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez CONTRA w związku z integracją Platformy PlasticExpress.pl z widżetami Trusted Shops zostały szczegółowo opisane na stronie internetowej https://plasticexpress.pl w zakładce „Polityka prywatności”.

[WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU]

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonaniem Umowy lub Usług z Konsumentami i Przedsiębiorcami Indywidualnymi jest właściwy miejscowo sąd powszechny. W przypadku sporów sądowych z pozostałymi kupującymi lub Użytkownikami, właściwy do ich rozstrzygnięcia jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby CONTRA.

[PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO]

CONTRA jest świadoma, że ochrona danych osobowych kupującego/Użytkownika jest sprawą priorytetową i dba o bezpieczeństwo danych przekazywanych przez kupującego/Użytkownika. Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez CONTRA zostały szczegółowo opisane na stronie internetowej https://plasticexpress.pl w zakładce „Polityka prywatności”.

Załącznik nr 1 - pobierz

Twoja przeglądarka nie jest wspierana!

Działanie konfiguratora może być nieprawidłowe. Aby poprawnie wyświetlić tę stronę, Zaktualizuj swoją przeglądarkę

×