Regulamin platformy sprzedaży produktów Contra

[DEFINICJE]
CONTRA
– Contra Sp. Z o.o. Sp. K. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Robotniczej 70F, 53-608, wpisana KRS 0000491690, NIP PL 8971795118, REGON 022316619.
Platforma PlasticExpress.pl – zarządzany i prowadzony przez Contra Sp. Z o.o. Sp. K. serwis internetowy przeznaczony do sprzedaży produktów CONTRA.
Konsument – w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, jako osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

[ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU SPRZEDAŻY]
Zakup produktów za pośrednictwem strony internetowej CONTRA odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Sprzedaży, które stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Państwem a firmą CONTRA w odniesieniu do zamówień składanych na towary dostępne na Platformie. Niniejszy regulamin sprzedaży ma zastosowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Sprzedaży przed zamówieniem Produktów przez Internet za pośrednictwem Platformy PlasticExpress.pl

[ZASADY ZMIANY REGULAMINU SPRZEDAŻY]
CONTRA zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian niniejszego Regulaminu Sprzedaży bez uprzedzenia, publikując zmieniony Regulamin Sprzedaży na swojej Platformie, jednakże do danego zamówienia zastosowanie ma Regulamin Sprzedaży zamieszczony na Platformie w momencie składania zamówienia.

[SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ NA PLATFORMIE]
Zamówienie na Platformie składać mogą klienci – osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, występujący jako konsumenci, osoby fizyczne działające jako przedsiębiorcy oraz osoby prawne. Celem skompletowania Zamówienia musicie Państwo wybrać sposób płatności i dostawy oraz informacje umożliwiające realizację zamówienia, w tym dane osobowe, tj. nazwa (jeśli posiada), adres, NIP (dot. przedsiębiorców), dane kontaktowe (imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres e-mail, telefon), a także zaakceptować postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności oraz udzielić zgód niezbędnych dla korzystania ze Sklepu Internetowego.

[MOMENT ZAWARCIA UMOWY]
Składanie zamówień odbywa się za pośrednictwem konfiguratora znajdującego się w zakładce www.plasticexpress.pl/configurator/1-plexi-bezbarwna, a w przypadku zamówień produktów nieobsługiwanych przez konfigurator, składanie zamówienia odbywa się w drodze Państwa indywidualnego zamówienia przesłanego do nas za pomocą formularza dostępnego pod adresem www.plasticexpress.pl/user/configurator/manual. Aby złożyć zamówienie, konieczne jest przesłanie zapytania i podanie: rodzaju materiału, grubości materiału, określenie kształtu i jego wymiarów, rodzaju cięcia oraz ewentualnie rozmiaru i pozycji otworów w płycie. Po przesłaniu zapytania, obsługa sklepu prześle do Państwa wycenę produktu wraz z możliwością dodania produktu do koszyka i złożenia zamówienia.

Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. O przyjęciu zamówienia do realizacji zostaniecie Państwo poinformowani przez nas kolejną wiadomością e-mail. Przyjęcie przez nas zamówienia stanowi moment zawarcia umowy, do której zastosowanie mają warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie Sprzedaży ("Umowa"). Jeśli nie będziemy w stanie dostarczyć Państwu zamówionych towarów, poinformujemy Państwa o tym drogą elektroniczną, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W momencie wysyłki zamówionych na Platformie towarów wyślemy do Państwa trzecią wiadomość e-mail potwierdzającą, że towar został wysłany ("Potwierdzenie Zamówienia"). Zalecamy wydrukowanie lub pobranie kopii niniejszych Warunków Sprzedaży oraz odpowiednich potwierdzeń zamówień w celu zapewnienia sobie możliwości późniejszego zapoznania się z nimi.

[PRAWO CONTRY DO ODRZUCENIA ZAMÓWIENIA LUB ODSTĄPIENIA OD UMOWY]
Realizacja wszystkich zamówień na Platformie jest uzależniona od dostępności produktów. CONTRA zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia z dowolnej przyczyny jak również prawo do odstąpienia od Umowy w niżej wymienionych sytuacjach, poprzez pisemne powiadomienie, bez ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty inne niż zwrot kwoty otrzymanej od Państwa w związku z anulowaną przez nas Umową:

 • produkt lub komponent produkcyjny jest niedostępny / nie znajduje się w magazynie;
 • podane przez Państwa informacje dotyczące fakturowania są niepoprawne lub nie można ich zweryfikować;
 • Państwa zamówienie zostało oznaczone przez nasz system zabezpieczeń jako zamówienie nietypowe lub możliwe nadużycie;
 • wystąpił błąd w cenie wyświetlanej na Platformie; 
 • nie mogliśmy doręczyć zamówienia na podany przez Państwa adres;
 • ze względu na brak płatności, brak możliwości produkcyjnych lub technicznych wykonania produktów zaprojektowanych przez klienta.
   

[WERYFIKACJA DANYCH]
Realizacja złożonego przez Państwa zamówienia może być poprzedzona przeprowadzoną przez nas weryfikacją. Może ona obejmować weryfikację adresu i sprawdzenie, czy nie zostało popełnione oszustwo. Podejrzenia oszustw na platformie będą przedmiotem dochodzenia i w razie potrzeby będą ścigane.

[CENA/PŁATNOŚĆ]
Informacje na temat metod płatności dostępne są w zakładce www.plasticexpress.pl/platnosci na stronie www.plasticexpress.pl („Strona Internetowa”). Nie akceptujemy innych metod płatności niż wymienione w zakładce www.plasticexpress.pl/platnosci za wyjątkiem Płatności Odroczonej po uzyskaniu zgody CONTRY.

Płatność Odroczona jest szczególną formą płatności, która może być Państwu udostępniona przez CONTRA na odrębnie ustalonych warunkach. Aby ubiegać się o tę formę płatności, mogą Państwo zwrócić się do CONTRY z wnioskiem o odroczony termin płatności znajdujący się w zakładce www.plasticexpress.pl/files/docs/platnosc-odroczona-wniosek.pdf. Brak odpowiedzi CONTRA na Państwa wniosek o Płatność Odroczoną w terminie 7 dni od daty jego złożenia  równoznaczny jest z odmową na zastosowanie do potencjalnej transakcji Płatności Odroczonej.

Metoda Płatności Odroczonej może być zastosowana między innymi wobec podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które dokonały w ostatnim roku przynajmniej 2 przedpłat z wykorzystaniem platformy PlasticExpress, pod warunkiem otrzymania linii kredytowej w Euler Hermes oraz przy spełnieniu innych wymagań określonych z Państwem, odrębnie dla każdej transakcji.

CONTRA zastrzega sobie prawo do zawieszenia Płatności Odroczonej w przypadku zmiany okoliczności, skutkującej niedotrzymaniem przez Państwa jakiegokolwiek ustalonego warunku Płatności Odroczonej. 

Faktura generowana jest w momencie zrealizowania zamówienia. Termin płatności liczony jest od momentu wystawienia faktury. 

Wszystkie Płatności Odroczone są ubezpieczone i w przypadku nieuiszczenia należności w terminie - będą̨ windykowane bez ponagleń przez Euler Hermes.

CONTRA nie ponosi odpowiedzialności za utratę płatności lub inne szkody, które mogą powstać w wyniku Państwa działania niezgodnego z tymi zasadami.

[PRZETWARZANIE PŁATNOŚCI]
Płatności za Zamówienia mogą być realizowane w następujący sposób:

 • płatnością elektroniczną za pomocą podmiotu zajmującego się profesjonalnie pośredniczeniem w transakcjach elektronicznych oraz płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów płatniczych, które zostaną udostępnione w Sklepie Internetowym;
 • przelewem bankowym w formie przedpłaty. Nazwa banku oraz numer rachunku, na który należy dokonać płatności, zostanie przesłany Klientowi w powiadomieniu email o oczekiwaniu na płatność przelewem;
 • płatność elektroniczna, o której mowa w punkcie 1, będzie realizowana przez podmioty trzecie, z którymi w danym momencie Sprzedający będzie posiadać umowę o świadczenie usług pośrednictwa w płatnościach elektronicznych;
 • Płatność Odroczona po pozytywnej weryfikacji przez CONTRĘ i uzyskaniu zgody na tę formę płatności.

Warunkiem rozpoczęcia realizacji zlecenia jest zapłata całości wynagrodzenia za Produkt. Produkcję zakupionych przez Państwa produktów rozpoczniemy po zaksięgowaniu Państwa płatności. Wyjątek stanowi zlecenie przyjęte w systemie Płatności Odroczonej.

W przypadku braku wpłaty w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia, zakup zostanie automatycznie anulowany. Wyjątek stanowi zlecenie przyjęte w systemie Płatności Odroczonej. Płatności mogą być realizowane tylko wtedy, gdy możliwe jest zweryfikowanie informacji rozliczeniowych.

[PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNOŚCI]
CONTRA zastrzega sobie prawo własności do wszystkich produktów do czasu otrzymania pełnej zapłaty ceny.

[CENA]
Ceny produktów podane na Platformie są cenami netto. Cena brutto zawarta jest w informacji wskazanej w koszyku zakupów. Podane koszty przesyłki dotyczą jednego zamówienia. Szczegółowe informacje na temat kosztów przesyłki znajdują się w zakładce www.plasticexpress.pl/wysylka na Stronie Internetowej.

Cena towaru obliczana jest na podstawie wprowadzonych przez kupującego wymiarów nabywanych płyt z tworzyw sztucznych. Ceny podawane są w PLN.

[CENA CAŁKOWITA]
Łączna cena podana na ekranie końcowego rozliczenia zawiera koszty podatku i przesyłki. Kwota ta zostanie podana w Potwierdzeniu Zamówienia, które zalecamy Państwu wydrukować lub pobrać.

[ZMIANY CEN]
Ceny produktów podawane są na Platformie. Ceny mogą się zmieniać, lecz nie będą miały one wpływu na zamówienia potwierdzone już w Potwierdzeniu Zamówienia.

[DOKUMENTACJA SPRZEDAŻY]
W przypadku zamówień składanych przez osoby posiadające status konsumentów, akceptacja niniejszego regulaminu oznacza zgodę na wystawienie przez CONTRĘ faktury zamiast paragonu fiskalnego oraz zgodę na doręczenie faktury drogą elektroniczną na wskazany przez zamawiającego adres e-mail.

[DOSTAWA]
Informacje o dostępnych terminach i metodach dostawy znajdują się w zakładce www.plasticexpress.pl/wysylka na Stronie Internetowej. Możemy zrealizować zamówienie tylko na adres dostawy będący adresem domowym lub firmowym. W przypadku odbioru osobistego, klient zobowiązuje się do odbioru towaru w terminie do 3 dni roboczych od przesłania powiadomienia o zakończeniu realizacji. W przypadku nieodebrania zamówionego towaru w zastrzeżonym wyżej terminie, CONTRA uprawniona będzie do dodatkowych opłat za magazynowanie w wysokości 10zł netto + VAT za każdy dzień.

[DOSTAWA DZIELONA]
CONTRA zastrzega sobie prawo do podzielenia na części dostawy zamówionych przez Państwa produktów w przypadku niedostępności części materiałów, wielkości lub złożoności zamówionych produktów. W takim przypadku otrzymacie Państwo informację na adres e-mail podany przez Państwa w momencie składania zamówienia.

[KONTROLA STANU PRZESYŁKI]
Przy dostawie prosimy sprawdzić opakowanie pod kątem uszkodzeń. Jeśli okaże się, że produkty są uszkodzone, prosimy nie przyjmować przesyłki. W przypadku niezgłoszenia przewoźnikowi zastrzeżeń przez Klienta w momencie dostawy, Klient może powoływać się na wady produktu jedynie jeżeli nie było możliwe ich stwierdzenie w momencie odbioru produktów od przewoźnika.

[KOSZTY I WARUNKI DOSTAWY]
Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazywane w koszyku zamówienia. Dla dostawy obowiązujące są warunki wybranego przez Państwa dostawcy. 

CONTRA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Produktu powstałe z winy przewoźnika. Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu Produktu mogą być wyłącznie podstawą do żądania przez Kontrahenta od Sprzedawcy udzielenia rabatu nie przekraczającego wartości iloczynu ceny jednostkowej oraz ilości uszkodzonych sztuk Produktu, wyliczonej na podstawie faktury sprzedaży.

Zamówiony przez Państwa produkt wysyłany jest przez CONTRĘ za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłki dostarczane są od 8:00 do 20:00 w dni robocze. W przypadku niezastania Państwa, zostawione zostaje awizo. W przypadku niedoręczenia Produktu z powodów zależnych od Kupującego lub odbiorcy Produktu i konieczności jego ponownego wysłania przez Sprzedawcę, Kupujący może zostać obciążony kosztami ponownej wysyłki Produktu. Sposób opakowania Produktu każdorazowo jest wybierany przez CONTRĘ i uwzględnia specyfikę wysyłanego Produktu. Istnieje także możliwość osobistego odbioru Produktu w siedzibie CONTRY.

CONTRA zaleca, aby po otrzymaniu przesyłki sprawdzili Państwo zawartość paczki w obecności dostarczyciela w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, powinniście Państwo zażądać od dostarczyciela przesyłki sporządzenia protokołu szkody z zaznaczeniem zastrzeżeń co do stanu przesyłki. Niezależnie od powyższego zaleca się, aby zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego uszkodzeń Produktu w trakcie transportu dokonać nie później niż w terminie 5 dni od dnia przyjęcia przez Państwa zamówionej przesyłki.

Odbiór przesyłki od kuriera musi być potwierdzony złożonym przez Państwa czytelnym podpisem (lub osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru przesyłki) za pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru, przechodzi na Państwa prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu.

W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia przesyłki z Produktem przez Kupującego, przesyłka jest zwracana do Sprzedawcy na koszt Kupującego. W takim przypadku Kupujący – pomimo nieodebrania Produktu – jest zobowiązany także do zapłaty Sprzedawcy za Produkt, którego odbioru Kupujący bezpodstawnie odmówił.

[SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA]
Za pośrednictwem narzędzi znajdujących się w zakładce portalu www.plasticexpress.pl/configurator/1-plexi-bezbarwna określają Państwo parametry produktu.

Portal umożliwia Państwu również składanie zamówień na produkty nieobsługiwane przez konfigurator. W takim przypadku składanie zamówienia odbywa się w drodze przesłania zapytania poprzez specjalny formularz pozwalający na dokonanie indywidualnego zamówienia.

W przypadku składania przez Państwa zamówień nieobsługiwanych przez konfigurator, po otrzymaniu przez nas takiego zamówienia i stwierdzeniu możliwości jego realizacji, otrzymacie Państwo od nas wycenę produktu, która zostanie zamieszczona a Państwa koncie klienta w zakładce zapytania niestandardowe..

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia projektu produktu w przypadku braku możliwości jego wykonania, oraz gdy narusza to prawo własności przemysłowej. W przypadku odrzucenia projektu, zostaną o tym Państwo niezwłocznie powiadomieni pocztą elektroniczną.

Wszystkie produkty dostępne na Platformie PlasticExpress.pl mają określoną tolerancję cięcia normą ISO 2768-1m, a grubości materiału normą ISO 7823-1 oraz 7823-2 , szczegółowe informacje dostępne są pod adresem www.plasticexpress.pl/tolerancje.

[ZLECENIE WYKONANIA PRODUKTU]
Projekt produktu powinien być przez Państwa wykonany wyłącznie za pośrednictwem zakładki www.plasticexpress.pl/configurator/1-plexi-bezbarwna i w zakresie dostępnych temu programowi narzędzi lub przesłany do wyceny za pomocą formularza pod adresem www.plasticexpress.pl/user/configurator/manual.

CONTRA zastrzega sobie prawo odmowy wykonania produktu według projektu wykraczającego możliwości programu lub możliwości produkcyjne CONTRA.

CONTRA ma prawo odmówić przyjęcia projektu do realizacji.

Państwa projekt i personalizacja stanowią „Treść Użytkownika”. Do Państwa projektu i personalizacji zastosowanie ma art. 2 Warunków Korzystania.

[ANULOWANIE ZMÓWIENIA]
Każde zamówienie można anulować bezpłatnie i bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie zostało ono przyjęte do realizacji. Przetwarzanie zamówień składanych w naszym sklepie internetowym rozpoczynamy natychmiast. Jeśli chcą Państwo anulować zamówienie, proszę najpierw sprawdzić status zamówienia dostępny pod linkiem www.plasticexpress.pl/kontakt.

Jeśli status zamówienia to „Nowe” lub „Wstrzymane”, mogą Państwo anulować zamówienie kontaktując się z nami telefonicznie pod nr 0713556342 (patrz zakładka www.plasticexpress.pl/kontakt na Stronie Internetowej). Jeśli proces ten zakończy się sukcesem, otrzymają Państwo wiadomość e-mail, a anulowanie zamówienia będzie bezpłatne. W przypadku, gdy anulowanie zamówienia nie jest możliwe, zamówione produkty zostaną Państwu dostarczone.

Nie ma możliwości anulowania przyjętego do realizacji zamówienia, ponieważ proces produkcji rozpoczyna się po wysłaniu do Państwa wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji i dokonaniu płatności. Wszystkie produkty zamawiane przez Państwa za pośrednictwem Platformy są wytwarzane według Państwa specyfikacji, co oznacza, że są zindywidualizowane.

[WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY]
Prawo odstąpienia od umowy w zakresie produktów zamawianych za pośrednictwem Platformy PlasticExpress.pl jest wyłączone z uwagi na to, że zamawiane przez Państwa produkty są wytwarzane według wskazanej przez Państwa specyfikacji przez co są wyraźnie zindywidualizowane.

[RĘKOJMIA I GWARANCJA. REKLAMACJE PRODUKTÓW WADLIWYCH PO ICH DOSTAWIE]
CONTRA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niewłaściwego montażu lub demontażu jak również̇ użycia produktów niezgodnie z wymogami technicznymi. Nie ponosimy odpowiedzialności za dostosowanie i dopasowanie swoich produktów względem innych, jak również w sytuacji, gdy:

 • przetworzyliście Państwo produkt (w tym w jakikolwiek sposób użyli albo zużyli produkt – pomimo, że stwierdzenie wady było możliwe przed przystąpieniem do jego przetwarzania, albo w trakcie jego przetwarzania – przed przetworzeniem całego Towaru);
 • dokonaliście Państwo samowolnej naprawy produktu bez naszej zgody;
 • wada produktu wynikła z niewłaściwego korzystania z niego lub jego przechowywania, wbrew treści instrukcji i zaleceń producenta produktów albo Sprzedającego, oraz wbrew zasadom staranności albo sztuki (np. budowlanej).

CONTRA odpowiada wyłącznie za zgodność wykonanego przedmiotu z projektem, wzorem lub danymi. Wyroby CONTRY z plexi produkowane z materiałów dostarczanych przez jej dostawców objęte są trzymiesięczną gwarancją jakości. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych z powodu używania przedmiotów. Gwarancji nie podlegają̨ również uszkodzenia powstałe w środowisku szkodliwym dla tworzyw sztucznych oraz na skutek działań na przedmioty sił przyrody jak również osób, które są̨ sprzeczne z przeznaczeniem tych przedmiotów. Za jakość materiałów dostarczanych przez poddostawców CONTRA odpowiedzialności nie ponosi, jeśli ich parametry były znane Klientowi w momencie złożenia zamówienia. Drobne odchylenia od jakości koloru, wzoru, projektu, wagi oraz ilości nie są podstawą do złożenia reklamacji. CONTRA zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania. Reklamacje składać należy za pośrednictwem formularza znajdującego się w zakładce www.plasticexpress.pl/reklamacja.

Zgodnie z przepisami UE (rozporządzenie nr 524/2013), informujemy klientów mających status konsumentów o możliwości rozstrzygania ewentualnych sporów z CONTRĄ drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR, www.ec.europa.eu/consumers/odr.

[INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU ŚWIADCZEŃ]
Zwroty będą dokonywane w taki sam sposób, w jaki dokonano płatności. Jeśli dokonali Państwo płatności za pomocą przelewu bankowego, należy przekazać tę informację do obsługi sklepu PlasticExpress.pl podczas inicjowania zwrotu, aby umożliwić nam zwrot pieniędzy bezpośrednio na Państwa konto. Praktyczne informacje na temat sposobów i terminów zwrotu można znaleźć w zakładce www.plasticexpress.pl/zwroty-i-reklamacje.

[WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU]
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów konsumenckich związanych z wykonaniem umowy jest właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny, a w przypadku sporów sądowych z podmiotami gospodarczymi, właściwy miejscowo i rzeczowo jest sąd siedziby CONTRY.

[PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO]
CONTRA jest świadoma, że ochrona danych osobowych Kupującego jest sprawą priorytetową. Sprzedawca zobowiązuje się do postępowania zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

CONTRA zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy serwisu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych. Sprzedawca stworzył wewnętrzne procedury gwarantujące poufność danych oraz ich przetwarzanie w sposób uniemożliwiający dostęp do danych osób trzecich. Dane osobowe Użytkowników serwisu, w ramach usług realizowanych przez CONTRĘ, przetwarzane są wyłącznie w przypadku posiadania przez CONTRĘ jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Uzyskanych od użytkowników platformy danych osobowych CONTRA nie udostępnia osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z serwisem, np. operatorów systemów płatności oraz firm kurierskich, spedycyjnych, które realizują płatności za zakupione w serwisie towary oraz dostarczają zakupione towary do Kupujących, firm hostingowych. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym z serwisem firmom ograniczona jest do wymaganego minimum. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Waszych danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, możecie Państwo dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) może on skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Contra Sp. z o.o. Sp. k.

Szczegółowe informacje związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w dostępnym na stronach Sklepu dokumencie pod nazwą polityka prywatności.

Twoja przeglądarka nie jest wspierana!

Działanie konfiguratora może być nieprawidłowe. Aby poprawnie wyświetlić tę stronę, Zaktualizuj swoją przeglądarkę

×