Regulamin platformy sprzedaży produktów Contra

[DEFINICJE]
CONTRA – Contra sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Robotniczej 70F, 53-608, wpisana KRS 0000491690, NIP PL 8971795118, REGON 022316619.
Platforma PlasticExpress.pl – zarządzany i prowadzony przez Contra Sp. Z o.o. Sp. K. serwis internetowy przeznaczony do sprzedaży produktów CONTRA.
Konsument – w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, jako osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – tzw. PPK – przedsiębiorca na prawach Konsumenta.

[IDENTYFIKACJA SPRZEDAWCY]
Contra sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000491690, NIP: 8971795118, REGON: 022316619.

Siedziba firmy
Contra sp. z o.o. sp. k.
ul. Robotnicza 70 F,
53-608 Wrocław

adres e-mail: sklep@plasticexpress.pl
tel: 71 355 63 42

[ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU SPRZEDAŻY]
Zakup produktów za pośrednictwem strony internetowej CONTRA odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Sprzedaży, które stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Państwem a firmą CONTRA w odniesieniu do zamówień składanych na towary dostępne na Platformie. Niniejszy regulamin sprzedaży ma zastosowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Sprzedaży przed zamówieniem Produktów przez Internet za pośrednictwem Platformy PlasticExpress.pl

[ZASADY ZMIANY REGULAMINU SPRZEDAŻY]
CONTRA zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian niniejszego Regulaminu Sprzedaży bez uprzedzenia, publikując zmieniony Regulamin Sprzedaży na swojej Platformie, jednakże do danego zamówienia zastosowanie ma Regulamin Sprzedaży zamieszczony na Platformie w momencie składania zamówienia.

[SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ NA PLATFORMIE]
Zamówienie na Platformie składać mogą klienci – osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, występujący jako konsumenci, osoby fizyczne działające jako przedsiębiorcy oraz osoby prawne. Celem skompletowania Zamówienia musicie Państwo wybrać sposób płatności i dostawy oraz informacje umożliwiające realizację zamówienia, w tym dane osobowe, tj. nazwa (jeśli posiada), adres, NIP (dot. przedsiębiorców), dane kontaktowe (imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres e-mail, telefon), a także zaakceptować postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności oraz udzielić zgód niezbędnych dla korzystania ze Sklepu Internetowego.

[MOMENT ZAWARCIA UMOWY]
Składanie zamówień odbywa się za pośrednictwem konfiguratora znajdującego się w zakładce www.plasticexpress.pl/configurator/1-plexi-bezbarwna, a w przypadku zamówień produktów nieobsługiwanych przez konfigurator, składanie zamówienia odbywa się w drodze Państwa indywidualnego zamówienia przesłanego do nas za pomocą formularza dostępnego pod adresem www.plasticexpress.pl/user/configurator/manual. Aby złożyć zamówienie, konieczne jest przesłanie zapytania i podanie: rodzaju materiału, grubości materiału, określenie kształtu i jego wymiarów, rodzaju cięcia oraz ewentualnie rozmiaru i pozycji otworów w płycie. Po przesłaniu zapytania, obsługa sklepu prześle do Państwa wycenę produktu wraz z możliwością dodania produktu do koszyka i złożenia zamówienia.

Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. O przyjęciu zamówienia do realizacji zostaniecie Państwo poinformowani przez nas kolejną wiadomością e-mail. Przyjęcie przez nas zamówienia stanowi moment zawarcia umowy, do której zastosowanie mają warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie Sprzedaży ("Umowa"). Jeśli nie będziemy w stanie dostarczyć Państwu zamówionych towarów, poinformujemy Państwa o tym drogą elektroniczną, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W momencie wysyłki zamówionych na Platformie towarów wyślemy do Państwa trzecią wiadomość e-mail potwierdzającą, że towar został wysłany ("Potwierdzenie Zamówienia"). Zalecamy wydrukowanie lub pobranie kopii niniejszych Warunków Sprzedaży oraz odpowiednich potwierdzeń zamówień w celu zapewnienia sobie możliwości późniejszego zapoznania się z nimi.

[PRAWO CONTRY DO ODRZUCENIA ZAMÓWIENIA LUB ODSTĄPIENIA OD UMOWY]
Realizacja wszystkich zamówień na Platformie jest uzależniona od dostępności produktów. CONTRA zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia z dowolnej przyczyny jak również prawo do odstąpienia od Umowy w niżej wymienionych sytuacjach, poprzez pisemne powiadomienie, bez ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty inne niż zwrot kwoty otrzymanej od Państwa w związku z anulowaną przez nas Umową:

 • produkt lub komponent produkcyjny jest niedostępny / nie znajduje się w magazynie;
 • podane przez Państwa informacje dotyczące fakturowania są niepoprawne lub nie można ich zweryfikować;
 • Państwa zamówienie zostało oznaczone przez nasz system zabezpieczeń jako zamówienie nietypowe lub możliwe nadużycie;
 • wystąpił błąd w cenie wyświetlanej na Platformie; 
 • nie mogliśmy doręczyć zamówienia na podany przez Państwa adres;
 • ze względu na brak płatności, brak możliwości produkcyjnych lub technicznych wykonania produktów zaprojektowanych przez klienta.

[WERYFIKACJA DANYCH]
Realizacja złożonego przez Państwa zamówienia może być poprzedzona przeprowadzoną przez nas weryfikacją. Może ona obejmować weryfikację adresu i sprawdzenie, czy nie zostało popełnione oszustwo. Podejrzenia oszustw na platformie będą przedmiotem dochodzenia i w razie potrzeby będą ścigane.

[CENA/PŁATNOŚĆ]
Informacje na temat metod płatności dostępne są w zakładce www.plasticexpress.pl/platnosci na stronie www.plasticexpress.pl („Strona Internetowa”). Nie akceptujemy innych metod płatności niż wymienione w zakładce www.plasticexpress.pl/platnosci za wyjątkiem Płatności Odroczonej po uzyskaniu zgody CONTRY.

Płatność Odroczona jest szczególną formą płatności, która może być Państwu udostępniona przez CONTRA na odrębnie ustalonych warunkach. Aby ubiegać się o tę formę płatności, mogą Państwo zwrócić się do CONTRY z wnioskiem o odroczony termin płatności znajdujący się w zakładce www.plasticexpress.pl/files/docs/platnosc-odroczona-wniosek.pdf. Brak odpowiedzi CONTRA na Państwa wniosek o Płatność Odroczoną w terminie 7 dni od daty jego złożenia  równoznaczny jest z odmową na zastosowanie do potencjalnej transakcji Płatności Odroczonej.

Metoda Płatności Odroczonej może być zastosowana między innymi wobec podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które dokonały w ostatnim roku przynajmniej 2 przedpłat z wykorzystaniem platformy PlasticExpress, pod warunkiem otrzymania linii kredytowej w Euler Hermes oraz przy spełnieniu innych wymagań określonych z Państwem, odrębnie dla każdej transakcji.

CONTRA zastrzega sobie prawo do zawieszenia Płatności Odroczonej w przypadku zmiany okoliczności, skutkującej niedotrzymaniem przez Państwa jakiegokolwiek ustalonego warunku Płatności Odroczonej.

Faktura generowana jest w momencie zrealizowania zamówienia. Termin płatności liczony jest od momentu wystawienia faktury.

Wszystkie Płatności Odroczone są ubezpieczone i w przypadku nieuiszczenia należności w terminie - będą̨ windykowane bez ponagleń przez Euler Hermes.

CONTRA nie ponosi odpowiedzialności za utratę płatności lub inne szkody, które mogą powstać w wyniku Państwa działania niezgodnego z tymi zasadami.

[PRZETWARZANIE PŁATNOŚCI]
Płatności za Zamówienia mogą być realizowane w następujący sposób:

 • płatnością elektroniczną za pomocą podmiotu zajmującego się profesjonalnie pośredniczeniem w transakcjach elektronicznych oraz płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów płatniczych, które zostaną udostępnione w Sklepie Internetowym;
 • przelewem bankowym w formie przedpłaty. Nazwa banku oraz numer rachunku, na który należy dokonać płatności, zostanie przesłany Klientowi w powiadomieniu email o oczekiwaniu na płatność przelewem;
 • płatność elektroniczna, o której mowa w punkcie 1, będzie realizowana przez podmioty trzecie, z którymi w danym momencie Sprzedający będzie posiadać umowę o świadczenie usług pośrednictwa w płatnościach elektronicznych;
 • Płatność Odroczona po pozytywnej weryfikacji przez CONTRĘ i uzyskaniu zgody na tę formę płatności.

Warunkiem rozpoczęcia realizacji zlecenia jest zapłata całości wynagrodzenia za Produkt. Produkcję zakupionych przez Państwa produktów rozpoczniemy po zaksięgowaniu Państwa płatności. Wyjątek stanowi zlecenie przyjęte w systemie Płatności Odroczonej.

W przypadku braku wpłaty w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia, zostanie wysłane automatyczne przypomnienie o płatności. W przypadku braku wpłaty w ciągu 21 dni kalendarzowych, zakup zostanie automatycznie anulowany. Wyjątek stanowi zlecenie przyjęte w systemie Płatności Odroczonej. Płatności mogą być realizowane tylko wtedy, gdy możliwe jest zweryfikowanie informacji rozliczeniowych.

[PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNOŚCI]
CONTRA zastrzega sobie prawo własności do wszystkich produktów do czasu otrzymania pełnej zapłaty ceny.

[CENA]
Dla ułatwienia naszym klientom, na Platformie została podana zarówno cena netto jak i cena brutto każdego produktu. Cena brutto uwzględnia podatek VAT. Cena brutto zawarta jest również w informacji wskazanej w koszyku zakupów. Podane koszty przesyłki dotyczą jednego zamówienia. Szczegółowe informacje na temat kosztów przesyłki znajdują się w zakładce www.plasticexpress.pl/wysylka na Stronie Internetowej.

Cena towaru obliczana jest na podstawie wprowadzonych przez kupującego wymiarów nabywanych płyt z tworzyw sztucznych. Ceny podawane są w PLN.

[CENA CAŁKOWITA]
Łączna cena podana na ekranie końcowego rozliczenia zawiera koszty podatku i przesyłki. Kwota ta zostanie podana w Potwierdzeniu Zamówienia, które zalecamy Państwu wydrukować lub pobrać.

[ZMIANY CEN]
Ceny produktów podawane są na Platformie. Ceny mogą się zmieniać, lecz nie będą miały one wpływu na zamówienia potwierdzone już w Potwierdzeniu Zamówienia.

[DOKUMENTACJA SPRZEDAŻY]
W przypadku zamówień składanych przez osoby posiadające status konsumentów lub przedsiębiorców indywidualnych, akceptacja niniejszego regulaminu oznacza zgodę na wystawienie przez CONTRĘ faktury zamiast paragonu fiskalnego oraz zgodę na doręczenie faktury drogą elektroniczną na wskazany przez zamawiającego adres e-mail.

[DOSTAWA]
Informacje o dostępnych terminach i metodach dostawy znajdują się w zakładce www.plasticexpress.pl/wysylka na Stronie Internetowej. Możemy zrealizować zamówienie tylko na adres dostawy będący adresem domowym lub firmowym. W przypadku odbioru osobistego, klient zobowiązuje się do odbioru towaru w terminie do 3 dni roboczych od przesłania powiadomienia o zakończeniu realizacji. W przypadku nieodebrania zamówionego towaru w zastrzeżonym wyżej terminie, CONTRA uprawniona będzie do dodatkowych opłat za magazynowanie w wysokości 10zł netto + VAT, tj. 12,20 zł brutto za każdy dzień (stawka podatku VAT wynosi 22% w odniesieniu do usług magazynowania towaru)

[DOSTAWA DZIELONA]
CONTRA zastrzega sobie prawo do podzielenia na części dostawy zamówionych przez Państwa produktów w przypadku niedostępności części materiałów, wielkości lub złożoności zamówionych produktów. W takim przypadku otrzymacie Państwo informację na adres e-mail podany przez Państwa w momencie składania zamówienia.

[KONTROLA STANU PRZESYŁKI]
Przy dostawie prosimy sprawdzić opakowanie pod kątem uszkodzeń. Jeśli okaże się, że produkty są uszkodzone, prosimy nie przyjmować przesyłki. W przypadku niezgłoszenia przewoźnikowi zastrzeżeń przez Klienta w momencie dostawy, Klient może powoływać się na wady produktu jedynie jeżeli nie było możliwe ich stwierdzenie w momencie odbioru produktów od przewoźnika.

[KOSZTY I WARUNKI DOSTAWY]
Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazywane w koszyku zamówienia. Dla dostawy obowiązujące są warunki wybranego przez Państwa dostawcy. 

Zamówiony przez Państwa produkt wysyłany jest przez CONTRĘ za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłki dostarczane są od 8:00 do 20:00 w dni robocze. W przypadku niezastania Państwa, zostawione zostaje awizo. W przypadku niedoręczenia Produktu z powodów zależnych od Kupującego lub odbiorcy Produktu i konieczności jego ponownego wysłania przez Sprzedawcę, Kupujący może zostać obciążony kosztami ponownej wysyłki Produktu. Sposób opakowania Produktu każdorazowo jest wybierany przez CONTRĘ i uwzględnia specyfikę wysyłanego Produktu. Istnieje także możliwość osobistego odbioru Produktu w siedzibie CONTRY.

Odbiór przesyłki od kuriera musi być potwierdzony złożonym przez Państwa czytelnym podpisem (lub osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru przesyłki) za pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru, przechodzi na Państwa prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu.

W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia przesyłki z Produktem przez Kupującego, przesyłka jest zwracana do Sprzedawcy na koszt Kupującego. W takim przypadku Kupujący – pomimo nieodebrania Produktu – jest zobowiązany także do zapłaty Sprzedawcy za Produkt, którego odbioru Kupujący bezpodstawnie odmówił.

[SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA]
Za pośrednictwem narzędzi znajdujących się w zakładce portalu www.plasticexpress.pl/configurator/1-plexi-bezbarwna określają Państwo parametry produktu.

Portal umożliwia Państwu również składanie zamówień na produkty nieobsługiwane przez konfigurator. W takim przypadku składanie zamówienia odbywa się w drodze przesłania zapytania poprzez specjalny formularz pozwalający na dokonanie indywidualnego zamówienia.

W przypadku składania przez Państwa zamówień nieobsługiwanych przez konfigurator, po otrzymaniu przez nas takiego zamówienia i stwierdzeniu możliwości jego realizacji, otrzymacie Państwo od nas wycenę produktu, która zostanie zamieszczona a Państwa koncie klienta w zakładce zapytania niestandardowe.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia projektu produktu w przypadku braku możliwości jego wykonania, oraz gdy narusza to prawo własności przemysłowej. W przypadku odrzucenia projektu, zostaną o tym Państwo niezwłocznie powiadomieni pocztą elektroniczną.

Wszystkie produkty dostępne na Platformie PlasticExpress.pl mają określoną tolerancję cięcia normą ISO 2768-1m, a grubości materiału normą ISO 7823-1 oraz 7823-2 , szczegółowe informacje dostępne są pod adresem www.plasticexpress.pl/tolerancje.

[ZLECENIE WYKONANIA PRODUKTU]
Projekt produktu powinien być przez Państwa wykonany wyłącznie za pośrednictwem zakładki www.plasticexpress.pl/configurator/1-plexi-bezbarwna i w zakresie dostępnych temu programowi narzędzi lub przesłany do wyceny za pomocą formularza pod adresem www.plasticexpress.pl/user/configurator/manual.

CONTRA zastrzega sobie prawo odmowy wykonania produktu według projektu wykraczającego poza możliwości programu lub możliwości produkcyjne CONTRA.

CONTRA ma prawo odmówić przyjęcia projektu do realizacji.

Państwa projekt i personalizacja stanowią „Treść Użytkownika”. Do Państwa projektu i personalizacji zastosowanie ma art. 2 Warunków Korzystania.

[ANULOWANIE ZMÓWIENIA]
Każde zamówienie można anulować bezpłatnie i bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie zostało ono przyjęte do realizacji. Przetwarzanie zamówień składanych w naszym sklepie internetowym rozpoczynamy natychmiast. Jeśli chcą Państwo anulować zamówienie, proszę najpierw sprawdzić status zamówienia dostępny pod linkiem www.plasticexpress.pl/kontakt.

Jeśli status zamówienia to „Oczekuje na wpłatę” lub „Wstrzymane”, mogą Państwo anulować zamówienie kontaktując się z nami telefonicznie pod nr 713556342 (patrz zakładka www.plasticexpress.pl/kontakt na Stronie Internetowej). Jeśli proces ten zakończy się sukcesem, otrzymają Państwo wiadomość e-mail, a anulowanie zamówienia będzie bezpłatne. W przypadku, gdy anulowanie zamówienia nie jest możliwe, zamówione produkty zostaną Państwu dostarczone.

Nie ma możliwości anulowania przyjętego do realizacji zamówienia, ponieważ proces produkcji rozpoczyna się po wysłaniu do Państwa wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji i dokonaniu płatności. Wszystkie produkty zamawiane przez Państwa za pośrednictwem Platformy są wytwarzane według Państwa specyfikacji, co oznacza, że są zindywidualizowane.

[PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ]
Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, który zawarł Umowę sprzedaży, ma prawo do odstąpienia od zakupu dokonanego u przedsiębiorcy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od momentu odebrania towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Contra Sp. z o.o. Sp. k., ul. Robotnicza 70 F, 53-608 Wrocław, adres e-mail: sklep@plasticexpress.pl, tel: 71 355 63 42) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w dowolnej formie (na piśmie, poprzez e-mail, telefonicznie itp.) jednak warto je złożyć w taki sposób, aby w razie sporu posiadać dowód na to, że oświadczenie rzeczywiście zostało złożone. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny ma obowiązek odesłania nieuszkodzonego towaru w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, a sprzedający w tym samym czasie musi mu zwrócić pieniądze (jednak może się też wstrzymać ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania przedmiotu lub potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej). Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę indywidualnego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

Jeżeli kupujący jest przedsiębiorcą i dokonuje zakupu związanego z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, prawo do odstąpienia od umowy zależeć będzie od dobrej woli sprzedającego. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W takiej sytuacji kupujący może zostać obciążony kosztami utraty części wartości zakupionego towaru. Odstępując od umowy, kupujący odsyła towar na swój koszt. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, konsument obowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy:

 • za każdą paczkę standardową – 30,75 zł brutto,    
 • za każdą paczkę niestandardową – 61,50 zł brutto,    
 • za każdą paletę – 196,80 zł brutto.

Wymiary przesyłek są opisane dokładnie na podstronie https://plasticexpress.pl/wysylka.

***

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, rozdz. 4, art. 38, ust. 3), prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta i przedsiębiorcę indywidualnego jest wyłączone w przypadku:

 • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta albo przedsiębiorcy indywidualnego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu, lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
 • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • umowy zawartej na aukcji publicznej.

[RĘKOJMIA I GWARANCJA. REKLAMACJE PRODUKTÓW WADLIWYCH PO ICH DOSTAWIE]
CONTRA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niewłaściwego montażu lub demontażu jak również̇ użycia produktów niezgodnie z wymogami technicznymi. Nie ponosimy odpowiedzialności za dostosowanie i dopasowanie swoich produktów względem innych, jak również w sytuacji, gdy:

 • przetworzyliście Państwo produkt (w tym w jakikolwiek sposób użyli albo zużyli produkt – pomimo, że stwierdzenie wady było możliwe przed przystąpieniem do jego przetwarzania, albo w trakcie jego przetwarzania – przed przetworzeniem całego Towaru);
 • dokonaliście Państwo samowolnej naprawy produktu bez naszej zgody;
 • wada produktu wynikła z niewłaściwego korzystania z niego lub jego przechowywania, wbrew treści instrukcji i zaleceń producenta produktów albo Sprzedającego, oraz wbrew zasadom staranności albo sztuki (np. budowlanej).

CONTRA odpowiada wyłącznie za zgodność wykonanego przedmiotu z projektem, wzorem lub danymi. Wyroby CONTRY z plexi produkowane z materiałów dostarczanych przez jej dostawców objęte są trzymiesięczną gwarancją jakości. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych z powodu używania przedmiotów. Gwarancji nie podlegają̨ również uszkodzenia powstałe w środowisku szkodliwym dla tworzyw sztucznych oraz na skutek działań na przedmioty sił przyrody jak również osób, które są̨ sprzeczne z przeznaczeniem tych przedmiotów. Za jakość materiałów dostarczanych przez poddostawców CONTRA odpowiedzialności nie ponosi, jeśli ich parametry były znane Klientowi w momencie złożenia zamówienia. Drobne odchylenia od jakości koloru, wzoru, projektu, wagi oraz ilości nie są podstawą do złożenia reklamacji. CONTRA zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Konsument albo Przedsiębiorca indywidualny ma możliwość złożenia reklamacji za pośrednictwem formularza znajdującego się w zakładce www.plasticexpress.pl/reklamacja.

W wypadku Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.

Zgodnie z przepisami UE (rozporządzenie nr 524/2013), informujemy klientów mających status konsumentów o możliwości rozstrzygania ewentualnych sporów z CONTRĄ drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR, www.ec.europa.eu/consumers/odr.

[INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU ŚWIADCZEŃ]
Zwroty będą dokonywane w taki sam sposób, w jaki dokonano płatności. Jeśli dokonali Państwo płatności za pomocą przelewu bankowego, należy przekazać tę informację do obsługi sklepu PlasticExpress.pl podczas inicjowania zwrotu, aby umożliwić nam zwrot pieniędzy bezpośrednio na Państwa konto. Praktyczne informacje na temat sposobów i terminów zwrotu można znaleźć w zakładce www.plasticexpress.pl/zwroty-i-reklamacje.

[WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU]
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów konsumenckich związanych z wykonaniem umowy jest właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny, a w przypadku sporów sądowych z podmiotami gospodarczymi, właściwy miejscowo i rzeczowo jest sąd siedziby CONTRY.

[PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO]
CONTRA jest świadoma, że ochrona danych osobowych Kupującego jest sprawą priorytetową. Wszelkie informację na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Contra Sp. z o.o. Sp. k. znajdują się na stronie internetowej www.plasticexpress.pl w zakładce ,,Polityka prywatności serwisu”.

Załącznik nr 1 - pobierz.

Twoja przeglądarka nie jest wspierana!

Działanie konfiguratora może być nieprawidłowe. Aby poprawnie wyświetlić tę stronę, Zaktualizuj swoją przeglądarkę

×