Polityka prywatności i plików cookies serwisu

1. Informacje ogólne

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

W niniejszym dokumencie znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. W dokumencie określono także zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach użytkownika serwisu internetowego www.plasticexpress.pl zbieranych za pomocą plików cookies.

Zapisy zawarte poniżej wyczerpują obowiązki informacyjne Contra sp. z o.o. sp. k. wynikające z art. 13 oraz art. 14 RODO, przy czym Contra sp. z o.o. sp. k. jako administrator danych osobowych deklaruje, że dołożyła wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy informowania, o której mowa w art. 12 RODO.

W przypadku jakichkolwiek niejasności lub pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez firmę CONTRA, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy podany poniżej do kontaktu w sprawach przetwarzania danych osobowych (sklep@plasticexpress.pl).

2. Dane administratora

Administratorem Państwa danych jest:

Contra sp. z o.o. sp. k.
ul. Robotnicza 70 F
53-608 Wrocław
adres e-mail: sklep@plasticexpress.pl
(dalej jako "CONTRA" lub „Administrator”)

3. Cel, podstawa prawna i zakres przetwarzanych danych

CONTRA przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów oraz osób, na rzecz których świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie

z Regulaminem serwisu internetowego www.plasticexpress.pl dostępnym tutaj. Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osobowe związane z klientami CONTRA, niebędącymi osobami fizycznymi- mogą to być m.in. dane osobowe osób reprezentujących takiego klienta, pracowników/współpracowników klienta odpowiedzialnych za kontakt z CONTRA. Dane osobowe są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się CONTRA.

Dane osobowe możemy przetwarzać w jednym z poniżej wymienionych celów:

1) Zawarcia i realizacji umowy sprzedaży

Dane osobowe zbierane są w przypadku dokonywania zakupów w serwisie internetowym www.plasticexpress.pl, w tym obsługi płatności i złożenia wniosku o płatność odroczoną, a w dalszej kolejności umożliwienia skorzystania z gwarancji lub rękojmi albo reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową (postępowanie reklamacyjne).

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności regulujących prawa konsumenta i odpowiedzialność za jakość rzeczy sprzedanej).

Zakres przetwarzanych danych osobowych kupującego, osoby zgłaszającej reklamację lub występującej z wnioskiem o odroczony termin płatności (jeżeli dane są inne niż kupującego): to imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), NIP, adres e-mail, numer telefonu, przypisane do kupującego dane dotyczące nabywanych towarów i usług, dane płatności dokonywanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.plasticexpress.pl, w tym nr rachunków bankowych, dane o anulowanych transakcjach, powód i dane przedmiotu reklamacji, identyfikator reklamacji w systemie Administratora, dane opisujące proces reklamacyjny, w tym korespondencja z osobą zgłaszającą.

Przetwarzanie danych osobowych może być także niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawarcia i realizacji umowy sprzedaży– zarówno ze strony zamawiającego, jak i Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie usprawiedliwiony interes Administratora lub osoby trzeciej).

Dane są również przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych. Podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).

Zakres przetwarzanych danych osobowych (dane niezbędne do wystawienia i dostarczenia faktury): imię i nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania, NIP (jeśli dotyczy), adres e-mail, przypisane do kupującego dane dotyczące nabywanych towarów i usług oraz o dokonanych płatnościach (dane zwykłe).

2) Utworzenia konta w serwisie internetowym www.plasticexpress.pl

Osoby, które dokonują rejestracji w serwisie internetowym www.plasticexpress.pl, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Takie dane można w każdym czasie usunąć.

Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w serwisie internetowym www.plasticexpress.pl, a ich podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną).

Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, historia zamówień.

3) Otrzymywania newslettera

Dane przetwarzane są w celu realizacji marketingu bezpośredniego przez Administratora, w tym dostarczania informacji w formie newslettera lub w celu otrzymywania ofert promocyjnych, informowania o rabatach i promocjach, po uprzednim uzyskaniu zgody wymaganej przepisami prawa (zgoda na przekazywanie informacji handlowej na wskazany adres e-mail).

Podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora lub związanej z nim strony trzeciej, jakim są ww. działania marketingowe).

Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail.

4) Kontaktu

Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania zgłoszone mailowo, a także za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora danych, jakim jest udzielnie odpowiedzi na zgłoszone pytania).

Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail.

5) Weryfikacji statusu zamówienia

Dane osobowe przetwarzane są w celu poznania przez kupującego statusu realizacji złożonego zamówienia na zakupiony produkt.

Podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora lub związanej z nim strony trzeciej, jakim jest poinformowanie kupującego o statusie zamówienia).

Zakres przetwarzanych danych osobowych: numer zamówienia w systemie Administratora, adres e-mail kupującego.

6) Integracji z widżetami Trusted Shops GmbH

W celu prezentacji usług Trusted Shops (znaku jakości i opinii klientów zebranych za pomocą systemu opinii Trusted Shops) oraz oferty Trusted Shops dostępnej dla kupujących po dokonaniu zamówienia, z serwisem internetowym www.plasticexpress.pl zintegrowane są widżety firmy Trusted Shops.

Powyższe służy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, realizacji prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na marketingu oferty CONTRA poprzez umożliwienie dokonywania bezpiecznych zakupów internetowych. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę spółki Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia, Niemcy (dalej Trusted Shops), z którą wspólnie odpowiadamy za ochronę współadministrowanych danych zgodnie z treścią art. 26 RODO.

Niniejszym informujemy Państwa o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień współadministratorów (art. 26 ust. 2 RODO). W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych współadministrowanych przez nas i Trusted Shops GmbH lub w celu dochodzenia swoich praw, prosimy o skontaktowanie się z Trusted Shops. Dane kontaktowe znajdą Państwo w polityce prywatności firmy Trusted Shops, dostępnej tutaj. Dalsze informacje w zakresie przetwarzania i ochrony danych przez Trusted Shops dostępne są tutaj. Niezależnie od powyższego zawsze mogą Państwo zwrócić się z zapytaniem do CONTRA korzystając z danych kontaktowych wskazanych w treści niniejszego dokumentu (ust. 2 „Dane Administratora"). Państwa zapytanie lub wniosek może w razie takiej potrzeby zostać przekazany do drugiego współadministratora (Trusted Shops) w celu jego opracowania i udzielenia odpowiedzi.

Trustbadge jest oddawany do dyspozycji w ramach współadministrowania przez amerykańskiego dostawcę treści CDN (Content-Delivery-Network). Odpowiedni poziom ochrony danych zapewniają standardowe klauzule ochrony danych oraz dodatkowe umowne porozumienia. Dalsze informacje na temat ochrony danych przez Trusted Shops GmbH można znaleźć tutaj. W przypadku wywołania Trustbadge serwer sieciowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika (logi serwera), który zawiera również Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych oraz operatora wnioskującego (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Adres IP jest anonimizowany natychmiast po pobraniu, tak aby zapisane dane nie mogły zostać przypisane do konkretnej osoby. Zanonimizowane dane są wykorzystywane w szczególności do celów statystycznych i analizy błędów.

7) Obsługi spraw związanych z realizacją praw podmiotów danych

Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązki prawne Administratora wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności art. 12- 22 RODO). Przetwarzanie danych osobowych może być również niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, wówczas podstawą przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie usprawiedliwiony interes administratora lub osoby trzeciej).

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby zgłaszającej wniosek, np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, inne wyróżniki (np. nr zamówienia, reklamacji); identyfikator sprawy w wewnętrznym systemie Administratora oraz dane opisujące przedmiot wniosku lub skargi, dane opisujące sposób realizacji sprawy, w tym korespondencja z osobą, której te dane dotyczą.

8) Analitycznych i statystycznych

CONTRA zbiera także dane związane z korzystaniem z serwisu www.plasticexpress.pl (np. liczbę użytkowników) do generowania statystyk tego serwisu. Dane te co do zasady mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających ze sklepu internetowego. W zależności jednak od ich zawartości i sposobu wykorzystania, w niektórych przypadkach informacje te mogą zostać uznane za dane osobowe m.in. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji konta w serwisie internetowym. Podstawą przetwarzania takich danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w postaci zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych w ramach serwisu internetowego www.plasticexpress.pl oraz prawidłowego działania serwisu.

4. Pliki cookies

1) Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy www.plasticexpress.pl i przechowywane na urządzeniu, za pośrednictwem którego uzyskujecie Państwo dostęp do serwisu (np. komputer, smartfon, tablet). Pliki cookies zawierają informacje związane z korzystaniem przez Państwa z serwisu internetowego www.plasticexpress.pl.

2) Jakie pliki cookies są przechowywane i do czego służą?

Wykorzystywane przez serwis internetowy www.plasticexpress.pl pliki cookies dostarczane przez CONTRA są niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej

i służą m.in. do zapewnienia stabilności funkcjonowania strony (mierzą ruch, zabezpieczając nas przed jej przeciążeniem), zapamiętania wybranych preferencji dot. prywatności, wypełnienia udostępnionych przez nas formularzy on-line oraz monitorowania statusu zalogowania.

Pozostałe pliki cookies są umieszczane w serwisie internetowym www.plasticexpress.pl w celach analitycznych przez podmioty zewnętrzne, tj.:

W szczególności serwis internetowy www.plasticexpress.pl korzysta z następujących plików cookies:

CIASTECZKO

CZAS TRWANIA

DOSTAWCA

FUNKCJONALNOŚĆ

PHPSESSID

24 h

CONTRA

Niezbędne do funkcjonowania strony

 Utrzymanie zmiennych sesji użytkownika, np. status zalogowanego użytkownika pomiędzy stronami

cookiePolicy

1 rok

Niezbędne do funkcjonowania strony

Zapisuje akceptację polityki ciasteczek i zgodę użytkownika końcowego na wykorzystywanie plików cookies (pop-up)

_GRECAPTCHA

6 miesięcy

Google

Niezbędne do funkcjonowania strony

Ciasteczko odpowiada za blokowanie dostępu botów do formularzy na stronie i ochronę przed złośliwymi atakami spamowymi.

test_cookie

15 min

Niezbędne do funkcjonowania strony

Ciasteczko sprawdza, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookies.

_ga

2 lata

Google

Cel analityczny oraz marketingowy:

Służy do rozróżniania użytkowników, przechowywania i liczenia danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi wykorzystanie witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Umożliwia wyświetlanie reklam, dostosowywanie treści reklamowych do preferencji użytkownika; działania marketingowe i remarketingowe.

_ga_*

2 lata

_gat_*

1 min

_gid

sesja

_gcl_au

1 kwartał

_hjAbsoluteSessionInProgress

30 min

Hotjar Tracking Code

Cel analityczny:

Celem wykrycia pierwszej sesji odsłony użytkownika i zidentyfikowania go. Zapewnia przypisanie danych z kolejnych wizyt w tej samej witrynie do tego samego identyfikatora użytkownika. Przechowuje bieżące dane sesji.

_hjFirstSeen

sesja

_hjIncludedInSessionSample_{site_id}

30 min

_hjSessionUser_{site_id}

1 rok

_hjSession_{site_id}

30 min

3) Jak długo pliki cookies są przechowywane?

Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z serwisu internetowego www.plasticexpress.pl i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z tego serwisu. Szczegółowy czas przechowywania konkretnych plików cookies zawarto w tabeli powyżej.

4) Zarządzanie plikami cookies

Niezbędne pliki cookies zapewniają pełne i nieprzerwane funkcjonowanie serwisu internetowego www.plasticexpress.pl. Ich przechowywanie na urządzeniu, za pośrednictwem którego uzyskujecie Państwo dostęp do serwisu www.plasticexpress.pl nie wymaga Państwa zgody, stosownie do art. 173 ust. 3 pkt 2) ustawy prawo telekomunikacyjne.

W przypadku pozostałych plików cookies, wybór zakresu ich stosowania oraz ewentualne wyrażenie stosownej zgody jest możliwe przede wszystkim podczas pierwszej wizyty w serwisie internetowym www.plasticexpress.pl z poziomu banera plików cookies, który pojawia się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. W każdej chwili mogą Państwo zmienić sposób korzystania z plików cookies zarządzając zakresem ich stosowania oraz wyrażoną zgodą w ramach ustawień dostępnych w serwisie internetowym www.plasticexpress.pl.

Stosowanie poszczególnych rodzajów cookies może zostać zablokowane również z poziomu przeglądarek internetowych. W każdej chwili mogą Państwo zablokować ich instalowanie lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej.

W przypadku korzystania z ustawień przeglądarki, sposób usunięcia plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia plików cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Ewentualne wycofanie zgody na cookies nie wpływa na zgodność z prawem dokonanych czynności. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem danych osobowych przez Administratora, uzyskanych za pośrednictwem plików cookies. Użytkownik może sprzeciwić się działaniom Administratora opartym na danych osobowych pochodzących z plików cookies w celach opisanych powyżej, w zakresie w jakim podstawą działań Administratora jest prawnie uzasadniony interes.

W razie wątpliwości co do zakresu stosowania plików cookies oraz wykorzystywania informacji pozyskanych przy ich użyciu mogą Państwo skontaktować z CONTRA, wykorzystując dane kontaktowe wskazane w niniejszym dokumencie.

5) Podstawa prawna stosowania plików cookies

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies jest możliwe wyłącznie na podstawie Państwa zgody, za wyjątkiem niezbędnych plików cookies, których wykorzystywanie nie wymaga uzyskania takiej zgody (art. 173 ust. 3 pkt 2) ustawy prawo telekomunikacyjne). Zgoda uzyskiwana jest z poziomu banera plików cookies, który pojawia się podczas pierwszej wizyty w serwisie internetowym www.plasticexpress.pl.

W zakresie, w jakim pliki cookies mogą zawierać Państwa dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych w ramach serwisu internetowego www.plasticexpress.pl oraz prawidłowego działania serwisu. W zakresie, w jakim funkcjonalności i dane osobowe zebrane przez pliki cookies są konieczne do prawidłowego świadczenia usług w ramach serwisu internetowego www.plasticexpress.pl – podstawa przetwarzania takich informacji może być również rozważana w kontekście konieczności wykonania umowy, którą zawierasz decydując się na korzystanie z serwisu internetowego www.plasticexpress.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

5. Źródła danych

Składając zamówienie w serwisie internetowym www.plasticexpress.pl, zakładając konto w tym serwisie lub zapisując się do newslettera, kupujący lub użytkownik samodzielnie wprowadza i edytuje dane.

CONTRA zbiera także informacje dotyczące korzystania z serwisu internetowego www.plasticexpress.pl przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z CONTRA. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te co do zasady nie zawierają danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika serwisu internetowy www.plasticexpress.pl. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą - przypisanie pewnych zachowań konkretnemu użytkownikowi, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji konta w serwisie internetowym - a tym samym zostać uznane za dane osobowe. Dotyczy to w szczególności plików cookies, na których stosowanie dany użytkownik wyraził zgodę. W stosunku do tak zebranych informacji, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego dokumentu.

6. Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych

Podanie danych przy zakupie produktów CONTRA za pośrednictwem serwisu internetowego www.plasticexpress.pl ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży. Również wskazanie danych przy składaniu reklamacji (w tym z tytułu gwarancji, rękojmi albo niezgodności towaru z umową) ma charakter dobrowolny, jednak ich niewskazanie może skutkować brakiem możliwości rozpoznania reklamacji.

Podanie danych osobowych przy rejestracji w serwisie internetowym www.plasticexpress.pl (w tym oznaczonych jako obowiązkowe) ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi skorzystanie z funkcjonalności serwisu i założenia konta.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania dopasowanej oferty produktów, rabatów i innych korzyści oferowanych przez Administratora dla odbiorców działań marketingowych.

Podanie danych osobowych mailowo lub w formularzu kontaktu w celu kontaktu z CONTRA jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.

Podanie danych w celu pozyskania informacji o statusie zamówienia złożonego w serwisie www.plasticexpress.pl jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi nam udzielenia informacji dotyczące statusu zamówienia.

7. Wskazanie podmiotów którym mogą być przekazane pozyskane dane osobowe

Państwa dane osobowe przekazujemy wyłącznie tym podmiotom, które świadczą na rzecz CONTRA usługi pozostające w związku z prowadzoną przez CONTRA działalnością handlową za pośrednictwem serwisu internetowego www.plasticexpress.pl, w tym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi magazynowe, usługi transportowe, pocztowe, prawne, księgowe, audytorskie, doradcze, windykacyjne, informatyczne, operatorom systemów płatności (w przypadku wyboru tej metody płatności), podmiotom wspierającym nasze działania marketingowe, w tym organizującym mailing naszych newsletterów i informacji handlowej. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.

CONTRA oświadcza, że przy przekazywaniu danych do podmiotów świadczących usługi opisane powyżej zawsze kieruje się zasadami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, zasadami z art. 6 ust. 1 RODO tzn., że każdy z odbiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu, a przy zastosowaniu art. 6 RODO posiadać odpowiednią podstawę prawną do ich przetwarzania.

Ponadto CONTRA informuje, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem, dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.

CONTRA oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub w oparciu o podstawy prawne określone w art. 6 ust. 1 RODO.

8. Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców CONTRA przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, CONTRA może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG.

W takim przypadku przed przekazaniem danych upewniamy się, by istniał u odbiorcy odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie z art. 45 lub 46 RODO (np. na podstawie decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla odnośnego kraju lub zastosowaniu tzw. standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję UE) lub dostępna była Państwa zgoda na takie przekazywanie.

9. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe są gromadzone i legalnie przetwarzane. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane, w trakcie realizacji umowy, a także przez okres konieczny do dochodzenia praw wynikających z zawartych umów lub rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, tak długo, jak uprawnienia te będą aktualne zgodnie z obowiązującymi ustawami. W szczególności dane osobowe mogą być przetwarzane:

 • nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z łączących strony stosunków prawnych (dane osobowe podane przez kupującego w celu realizacji umowy sprzedaży);
 • przez cały czas aktywności konta oraz w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z działaniami przy użyciu konta (dane osobowe przypisane do konta użytkownika);
 • do czasu złożenia sprzeciwu do takiego przetwarzania lub wycofania odrębnych zgód pobranych na gruncie odrębnych przepisów, przy czym tam, gdzie będzie to uzasadnione, możemy zachować dane dokumentujące posiadane przez CONTRA uprawnienia na przetwarzanie danych w przeszłości, lecz nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń mogących być ich wynikiem- wówczas dane będą całkowicie wyłączone z działań marketingowych (dane przetwarzane dla celów marketingowych);
 • przez okres wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości (dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych);
 • do czasu przedawnienia roszczeń lub do czasu zakończenia postępowań, dla których dane są niezbędne do zapewnienia prawidłowości postępowania (dane dotyczące realizacji praw osób, w tym praw konsumenta oraz praw wynikających z przepisów
 • o ochronie danych osobowych).

Po upływie okresu, przez który dane osobowe są przechowywane, dane zostaną usunięte lub zanonimizowane w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby.

10. Prawa osoby, której dane przetwarzane są przez CONTRA

Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez CONTRA przysługuje:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu (w szczególności w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych) oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO;
 2. jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, prawo jej wycofania w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 3. prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2, z którym można skontaktować się w następujący sposób:
  1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
  3. telefonicznie: (22) 531 03 00.

Aby skorzystać z praw wskazanych w pkt 1) lub 2) powyżej, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z CONTRA, wykorzystując dane kontaktowe wskazane w niniejszym dokumencie i poinformować, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.

11. Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w niniejszej polityce prywatności i polityce cookies, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich.

12. Linki innych serwisów

W serwisie internetowym www.plasticexpress.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu www.plasticexpress.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.plasticexpress.pl i CONTRA. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Twoja przeglądarka nie jest wspierana!

Działanie konfiguratora może być nieprawidłowe. Aby poprawnie wyświetlić tę stronę, Zaktualizuj swoją przeglądarkę

×